บทความด้านความปลอดภัย

ขั้นตอนและความสำคัญของระบบ Lockout Tagout

ในสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรพลังงานหรือแรงดันที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้ การใช้อุปกรณ์ Lockout Tagout จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมบำรุง และเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดพลาดเปิดใช้งานเครื่องจักรโดยไม่ตั้งใจ

อุปกรณ์ Lockout Tagout เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยตัดแหล่งพลังงานออกจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะทำการซ่อมบำรุงหรือป้องกันการเปิดสวิตช์โดยไม่ตั้งใจ และป้องกันไม่ให้พลังงานกลับมาใช้งานได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการใช้ Lockout Tagout ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

 1. การเตรียมการ
  • ระบุและทำความเข้าใจกับเครื่องจักร อุปกรณ์ และแหล่งพลังงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
  • รวบรวมอุปกรณ์ Lockout Tagout ที่จำเป็น เช่น กุญแจล็อค ป้ายเตือน และอุปกรณ์ตัดแหล่งพลังงาน
 2. การแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • แจ้งให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับผิดชอบพื้นที่ทราบก่อนดำเนินการ Lockout Tagout
  • ประสานงานกับพนักงานคนอื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการตัดพลังงาน
 3. การระบุและตัดแหล่งพลังงาน
  • ค้นหาและระบุแหล่งพลังงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
  • ตัดหรือปิดแหล่งพลังงานเหล่านั้น เช่น ปิดสวิตช์ไฟฟ้า ปิดวาล์วน้ำมัน หรือคลายแรงดันลม
 4. การล็อคและติดแท็ก
  • ล็อคสวิตช์ วาล์ว หรืออุปกรณ์ควบคุมแหล่งพลังงาน ด้วยกุญแจหรืออุปกรณ์ล็อค
  • ติดป้ายเตือนหรือแท็กบนอุปกรณ์ล็อค เพื่อแสดงรายละเอียดของการ Lockout Tagout นี้
 5. การทดสอบและยืนยันความปลอดภัย
  • ทดสอบโดยการพยายามเปิดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เพื่อยืนยันว่าพลังงานถูกตัดออกอย่างปลอดภัยแล้ว
  • ตรวจสอบความเรียบร้อยของการระบายพลังงานที่เหลืออยู่ เช่น แรงดันไฟฟ้า ความร้อน หรือแรงดัน
 6. การดำเนินงานซ่อมบำรุง
  • หลังจากยืนยันความปลอดภัยแล้ว จึงสามารถดำเนินการซ่อมบำรุงหรืองานที่จำเป็นได้
 7. การคืนสถานะ
  • เมื่อเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุง ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์อีกครั้ง
  • นำกุญแจและป้ายเตือนออก และเปิดใช้งานแหล่งพลังงานตามขั้นตอนอย่างปลอดภัย

ความสำคัญของอุปกรณ์ Lockout Tagout ในการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการซ่อมบำรุงมีดังนี้

 1. ป้องกันการสตาร์ทเครื่องจักรหรืออุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการทำงานภายในหรือใกล้กับส่วนที่มีการเคลื่อนไหว
 2. ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับพลังงานที่เป็นอันตราย เช่น ไฟฟ้า ความร้อน แรงดัน หรือสารเคมี ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
 3. ช่วยให้สามารถควบคุมและจัดการกับแหล่งพลังงานได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องพึ่งพาการจำหรือการสื่อสารที่อาจมีข้อผิดพลาด
 4. เพิ่มความตระหนักรู้และความระมัดระวังในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง เนื่องจากมีขั้นตอนที่ชัดเจนและต้องมีการติดป้ายเตือน
 5. ช่วยป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการซ่อมบำรุง
 6. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายที่อาจตามมา ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล ค่าชดเชย และการหยุดการผลิต

การใช้อุปกรณ์ Lockout Tagout เป็นมาตรการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางอุตสาหกรรม โดยช่วยให้สามารถควบคุมและจัดการกับแหล่งพลังงานได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ และควรปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ Lockout Tagout อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอจะช่วยให้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และปกป้องชีวิตของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน