Showing 1–12 of 111 results

1456E410 Personal Lockout Kits แบบกระเป๋า

SKU: 1456E410
ชุดอุปกรณ์ lockout สำเร็จรูปพร้อมกระเป๋า หรือกล่องใส่สำหรับงานไฟฟ้า หรือ งานท่อ ให้เลือกใช้ 8 ชุด ตามความต้องการ และสามารถเลือกแม่กุญแจในชุดได้ 3 แบบ

1457E410KA Personal Safety Lockout Pouch แบบกล่องสำหรับงานไฟฟ้า

SKU: 1457E410KA
฿8,260.00
อุปกรณ์ล็อคเอ้าท์แท็คเอ้าท์สำหรับงานไฟฟ้า บรรจุมาพร้อมในกล่องเครื่องมืออย่างดี ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ตามรูป

1457VE410KA Personal Lockout Kits แบบกล่อง สำหรับงานไฟฟ้าและท่อ

SKU: 1457VE410KA
฿13,800.00
อุปกรณ์ล็อคเอ้าท์แท็คเอ้าท์สำหรับงานไฟฟ้าและงานท่อ บรรจุมาพร้อมในกล่องเครื่องมืออย่างดี ภายในประกอบ ด้วยอุปกรณ์ตามรูป

1458VE410 Personal Lockout Kits

SKU: 1458VE410
฿23,760.00
ชุดอุปกรณ์ lockout สำเร็จรูปพร้อมกระเป๋า หรือกล่องใส่สำหรับงานไฟฟ้า หรือ งานท่อ ให้เลือกใช้ 8 ชุด ตามความต้องการ และสามารถเลือกแม่กุญแจในชุดได้ 3 แบบ

406BLK แม่กุญแจ ZENEX™ THERMOPLASTIC สีดำ

SKU: 406BLK
฿680.00
แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อแม่เหล็กไฟฟ้า บอดี้ทำจาก Zenex ห่วงล็อก Nylon รับแรงดึงได้สูงสุด 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับงานที่อับอากาศ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า

406BLU แม่กุญแจ ZENEX™ THERMOPLASTIC สีน้ำเงิน

SKU: 406BLU
฿680.00
แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อแม่เหล็กไฟฟ้า บอดี้ทำจาก Zenex ห่วงล็อก Nylon รับแรงดึงได้สูงสุด 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับงานที่อับอากาศ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า

406GRN แม่กุญแจ ZENEX™ THERMOPLASTIC สีเขียว

SKU: 406GRN
฿680.00
แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อแม่เหล็กไฟฟ้า บอดี้ทำจาก Zenex ห่วงล็อก Nylon รับแรงดึงได้สูงสุด 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับงานที่อับอากาศ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า

406ORJ แม่กุญแจ ZENEX™ THERMOPLASTIC สีส้ม

SKU: 406ORJ
฿680.00
แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อ แม่เหล็กไฟฟ้า บอดี้ทำจาก Zenex ห่วงล็อก Nylon รับแรงดึงได้ สูงสุด 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับงานที่อับอากาศ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า

406PRP แม่กุญแจ ZENEX™ THERMOPLASTIC สีม่วง

SKU: 406PRP
฿680.00
แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อ แม่เหล็กไฟฟ้า บอดี้ทำจาก Zenex ห่วงล็อก Nylon รับแรงดึงได้ สูงสุด 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับงานที่อับอากาศ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า

406RED แม่กุญแจ ZENEX™ THERMOPLASTIC สีแดง

SKU: 406RED
฿680.00
แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็น สื่อแม่เหล็กไฟฟ้า บอดี้ทำจาก Zenex ห่วงล็อก Nylon รับแรง ดึงได้สูงสุด 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับงานที่อับอากาศ งาน อาหารและยา งานไฟฟ้า

406TEAL แม่กุญแจ ZENEX™ THERMOPLASTIC สี TEAL

SKU: 406TEAL
฿680.00
แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อแม่เหล็กไฟฟ้า บอดี้ทำจาก Zenex ห่วงล็อก Nylon รับแรงดึงได้สูงสุด 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับงานที่อับอากาศ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า

406YLW แม่กุญแจ ZENEX™ THERMOPLASTIC สีเหลือง

SKU: 406YLW
฿680.00
แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อ แม่เหล็กไฟฟ้า บอดี้ทำจาก Zenex ห่วงล็อก Nylon รับแรงดึงได้ สูงสุด 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับงานที่อับอากาศ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า