หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

หน้ากากกันสารพิษ

Results 1 - 31 of 31


หน้ากากป้องกันฝุ่น/หน้ากากป้องกันสารเคมี

หน้ากากเป็นอุปกรณ์ PPE ช่วยป้องกันระบบหายใจ งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี,สารระเหย และฝุ่น จำเป็นต้องสวมหน้ากากป้องกันสารเคมีในการทำงาน และต้องหมั่นตรวจสอบสภาพไส้กรอง เมื่อมีกลิ่นเข้า ต้องรีบเปลี่ยนไส้กรองใหม่ทันที

 

การเปลี่ยนตลับไส้กรอง และระยะเวลาใช้งานตลับไส้กรอง

เนื่องจากหน้างานลูกค้าแต่ละที่แตกต่างกันนอกจากความชื้นในอากาศ ทั้งความเข้มข้นไอระเหยสารเคมี แก้ส และฝุ่นซึ่งอาจะระเหยหรือถูกปล่อยไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา การทำงานหนัก-เบาที่ทำให้หายใจมาก-น้อยแตกต่างกัน รวมถึงการระบายอากาศหน้างาน ทำให้การประเมินด้วยวิธีการคำนวณระยะเวลาใช้งานตลับกรอง หรือแผ่นกรองฝุ่นไม่ตรงกับการใช้งานจริง

3M ได้แนะนำให้เปลี่ยนตลับกรอง หรือแผ่นกรองฝุ่นตามเอกสารที่แนบมาดังนี้
• เมื่อเลยวันหมดอายุบนหีบห่อ
• เมื่อเปิดแล้ว เวลาใช้งานสูงสุดคือ 6 เดือน แม้ว่าไม่ได้ใช้งาน เพราะคาร์บอนได้เริ่มดูดซับสารปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมแล้ว
• เมื่อได้กลิ่น รส หรือพบการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจขณะใช้งาน
• หรือตามกำหนดที่ลูกค้าตั้งไว้เอง โดยสามารถกำหนดเองได้ดังนี้
1) เมื่อคุณได้ตลับกรอง 3M ใหม่ ให้ตรวจสอบวันหมดอายุด้านหลังของหีบห่อว่ายังใช้งานได้
2) เขียนวันที่บนตัวกรองเมื่อนำออกครั้งแรกจากหีบห่อ
3) ใช้งานในภาพแวดล้อมในที่ทำงานเป็นประจำ
4) เมื่อใดก็ตามที่คุณได้กลิ่น รส หรือพบการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับกรองหรือแผ่นกรองฝุ่น
5) จดบันทึกระยะเวลาที่ตัวกรองสามารถใช้งานได้ โดยการเปรียบเทียบวันที่บันทึกบนตลับกรองกับวันที่ปัจจุบัน
6) หากการปฏิบัติงานยังคงเดิมและระดับของไอระเหยสารเคมี แก้ส หรือฝุ่นมีความสม่ำเสมอ ให้เปลี่ยนตลับกรองล่วงหน้าก่อนระยะเวลาที่ทดลองใช้งานเพื่อกำหนดเป็นระยะเวลาเปลี่ยนตลับกรองหรือแผ่นกรองฝุ่นที่ปลอดภัย

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube