ภัยอันตรายที่เกิดจากพายุฝน

ช่วงนี้หลายภูมิภาคเกิดพายุฝนทั้งหนักเบาแทบทุกพื้นที่ พายุต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนทำความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขาดความระมัดระวัง และการเตรียมตัวล่วงหน้า เพื่อรับภัยอย่างทันท่วงที จะก่อให้เกิดความเสียหายได้มากสำหรับภัยอันตรายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน อาจกล่าวรวมๆ ได้ดังนี้  

๑. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง  

อาคารบ้านเรือนของราษฎรหากก่อสร้างไม่แข็งแรง เมื่อเกิดพายุก็จะเสียหาย โดยเกิดการพังทลายลงมาทั้งหลัง หรือส่วนที่เป็นหลังคาถูกพายุพัดพาไป ลูกเห็บจากพายุฤดูร้อนที่ตกลงมา ถ้ามีขนาดใหญ่พอสมควร ก็อาจทำความเสียหายให้แก่หลังคาบ้านได้เช่นกัน รวมทั้งพืชผลในไร่นาด้วย

ในเขตเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดสูงใหญ่มากๆหากป้ายโฆษณานั้นสร้างไม่มั่นคงแข็งแรงพอ เมื่อเกิดพายุรุนแรง ป้ายโฆษณาก็อาจเกิดการล้มพังลงมา หรือชิ้นส่วนอาจร่วงหล่น ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ยานพาหนะ ตลอดจนผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้

๒. ความเสียหายจากน้ำท่วม  

พายุหมุนเขตร้อนที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักมากอาจสร้างความเสียหายจากน้ำท่วม ทั้งที่เป็นน้ำป่าไหลหลาก จากบริเวณที่สูง ลงมาสู่พื้นที่ราบเชิงเขา น้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำลำคลองไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมฝั่งน้ำ และน้ำฝนที่ไหลท่วมขังอยู่ตามบริเวณที่ลุ่มต่ำ เมื่อระบายออกไม่ทัน ความเสียหายจากน้ำท่วมนอกจากจะเกิดกับอาคารบ้านเรือนและเครื่องใช้ภายในบ้านแล้ว  ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลในไร่นา และเส้นทางสัญจรไปมา ทั้งทางถนนและทางรถไฟด้วย  รวมทั้งเกิดการกัดเซาะตลิ่ง หรือเปลี่ยนทางน้ำไหลไปจากเดิมได้

๓. ความเสียหายจากดินถล่มและโคลนไหล   

ฝนที่ตกหนัก ถ้าหากเป็นบริเวณภูเขา ซึ่งมีการแผ้วถางทำลายป่า ปราศจากต้นไม้ป้องกันรักษาหน้าดิน ก็อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ดินถล่ม (land slide) และโคลนไหล (mud flow) ได้ เนื่องจากดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มาก จึงเลื่อนไหลลงมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็ว ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ตามลาดเขาและเชิงเขา รวมทั้งเส้นทางสัญจร ที่ผ่านเข้าไปในบริเวณนั้น เช่น ถนน สะพาน ก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก

๔. ความเสียหายของเรือประมง  

เรือประมงที่กำลังแล่นอยู่ในท้องทะเล หรือจอดไว้ตามแนวชายฝั่ง อาจถูกพายุพัดอับปาง หรือเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือขนาดเล็ก ที่กำลังหาปลาอยู่ในท้องทะเล เมื่อเรืออับปางลงก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิตของลูกเรือ และตัวเรือ

๕. ความเสียหายจากฟ้าผ่า 

พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นโดยมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วย อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน ดังที่มีข่าวอยู่บ่อยๆ ว่า ฟ้าผ่าคนหรือสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ขณะอยู่กลางแจ้ง หรือหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube